Regulament Participare Eveniment ZPU

I. PREAMBUL:
Având în vedere evenimentul organizat de COLOSUS S.R.L. în colaborare cu UTILBEN S.R.L. şi care se va desfăşura în ziua de 12.09.2019 , Organizatorii evenimentului hotărăsc adoptarea prezentului act, care prevede toate condiţiile de participare şi de licitare în cadrul evenimentului.

II. STRUCTURA EVENIMENTULUI:
Evenimentul va cuprinde următoarele activități:
2.1. Academia profesioniștilor de utilaje = training / conferință pe diverse subiecte,
2.2. Licitație de utilaje,
2.3. Demonstrație si testare de utilaje,
2.4. Expoziție de Utilaje, Atașamente și Piese

III. MOTIV, SCOP, BENEFICII EVENIMENT:
3.1. Training / conferință – 6 subiecte de interes pentru participanți (lipsă oameni, lipsă operatori profesioniști, lipsă mecanici, costuri prea ridicate cu întreținerea utilajelor etc.)
3.2. Promoții la utilaje și accesorii (discount-uri speciale),
3.3. Demonstrații și testări utilaje de interes,
3.4. Lansare produs leasing operațional – Avantaje LO vs. LF,
3.5. Consultanți fonduri europene – informare accesare fonduri,
3.6. Licitație utilaje (cu preț de pornire 0).

IV. OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR
Astfel, fiecare participant/ vizitator se obligă pe întreaga perioadă de desfăşurare a evenimentului la următoarele:
a) Să nu se deplaseze în incinta locației în care Organizatorii își desfășoară activitatea fără a notifica în prealabil unul dintre angajații acestora;
2
b) Să ia la cunoștință faptul că la locația evenimentului există o semnificativă activitate de prezentare și testare a utilajelor agricole / de construcții / forestiere etc., iar orice deplasare în această zonă trebuie făcută cu mare atenție, pentru evitarea accidentelor;
c) Să manipuleze utilajele prezentate în cadrul licitației numai după ce a fost primită aprobarea responsabililor, reprezentanţi ai Organizatorilor şi numai în concordanţă cu instrucţiunile oferite de către aceştia. Manipularea utilajelor se va face pe propria răspundere a Participantului/Vizitatorului;
d) Să nu manipuleze utilajele pentru care nu are certificare/calificare;
e) Să nu părăsească cu utilajele locația în care Organizatorii își desfășoară activitatea;
f) Să manipuleze utilajele prezentate în cadrul licitației cu deosebită atenție, asumându-şi răspunderea în caz de orice accidente ivite;
g) Să își asume răspunderea în cazul în care unul dintre utilajele folosite/manipulate se avariază / defectează, ca urmare a utilizării neadecvate a acestora;
h) Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să utilizeze corect aceste dispozitive;
i) Să coopereze cu reprezentanții desemnați ai Organizatorilor, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă îndeplinirea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă sau inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
j) Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora, şi să coopereze în acest sens cu reprezentanţii desemnaţi de către Organizatori,
k) Să comunice de îndată lucrătorilor desemnați ai Vânzătorului/Organizatorilor orice situație de natură a prezenta un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor/participanților/vizitatorilor, precum si orice alte deficiențe sesizate în legătură cu sistemele de protecţie.
l) Să își asume responsabilitatea pentru minorii și animalele de companie care îi însoțesc la eveniment.
m) Iau la cunoștință faptul că li se asigură parcare gratuită, însă Organizatorii nu răspund pentru bunurile lăsate în autoturisme.
n) Sa fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, constând în nume, prenume, CNP, adresă de domiciliu, număr de telefon , adresă de e-mail si fotografii în care apar reprezentații companiei (asociați, angajați), în următoarele scopuri:
• Comunicare prin e-mail – comunicări prin mesaje la căsuța poștală electronică în ceea ce privește viitoare evenimente similare.
• Activități comerciale de vânzări, cuprinzând realizarea, administrarea și dezvoltarea vânzărilor, inclusiv activități de cercetare / studii de piață, statistică. Organizatorii își rezervă dreptul, pe baza interesul legitim, de a trimite participanților e-mail-uri legate de produse și servicii comercializate, în contextul în care aceștia au fost interesați de produse, au achiziționat produse sau servicii similare sau au participat la evenimente organizate de Organizatori.
• Activități de post-vânzare, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea clienților privind evaluarea produselor și serviciilor oferite, îmbunătățirea calității serviciilor de reparații si întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center; efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse;
• Concursuri – În legătură cu participarea la diferitele concursuri organizate de compania noastră, participanților li se pot colecta și prelucra datele cu caracter personal, în scopul selecționării câștigătorilor, alocării premiilor și centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum și al comunicării cu participanții și alte persoane în legătură cu cele de mai sus. În aceleași condiții, în funcție de caracterul sau natura unui anumit concurs, Organizatorii pot, de asemenea, să publice fotografiile, înregistrările video, înregistrările audio sau cele audiovizuale cu participanții.
• Reclamă, marketing i publicitate – Fotografiile efectuate în ziua evenimentului vor fi folosite de Organizatori în scop de marketing, vor fi postate pe diverse rețele de socializare, website etc.
• În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și în scopuri de arhivare.

V. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE:
5.1. Pot avea calitatea de Participant în cadrul prezentei licitaţii, toate acele persoane juridice/fizice, care îndeplinesc condiţiile de participare stabilite de către Organizatori şi care participă în mod direct sau printr-un mandatar la evenimentul organizat.
5.2. În situaţia în care, Participantul la licitaţie este o persoană juridică, reprezentantul desemnat al acesteia pentru a lua parte la licitaţie, se obligă să furnizeze Organizatorilor toate datele persoanei juridice ale cărui reprezentant este.
5.3. În situaţia în care, un Participant, fie el persoană juridică sau fizică, ia parte la licitaţie, printr-un mandatar, acesta din urmă se obligă să pună la dispoziţia Organizatorilor toate datele Participantului în numele căruia mandatarul participă la licitaţie.
5.4. În ambele situaţii descrise la punctele anterioare, Organizatorii îşi rezervă dreptul de a solicita orice alte documente pe care le consideră necesare în vederea bunei desfăşurări a licitaţiei, precum, dar fără a se limita la: actele de identitate/identificare ale persoanelor care se prezintă în cadrul licitaţiei (fie în calitate de Participant direct sau mandatar), documentele care atestă împuternicirea dată unei persoane de a participa la licitaţie în numele Participantului, de a licita pentru un anumit utilaj scos la licitaţie, şi de a semna toate procesele verbale ale licitaţie, declaraţiile pe proprie răspundere, contractele de vânzare cumpărare încheiate, actele de predare-primire, (în acest din urmă caz numai în situaţia în care persoana este împuternicită în mod expres în vederea semnării contractelor de vânzare cumpărare), dacă este cazul, hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor unei persoane juridice prin care s-a hotărât participarea acesteia la prezenta licitaţie.
5.5. În scopul protejării confidenţialităţii tuturor informaţiilor, datelor şi documentelor transmise şi care implică date cu caracter personal, cât şi în scopul respectării de către toate părţile implicate în cadrul licitaţiei, a reglementărilor legale din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, Participantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile reglementate în prezentul document.
5.6. Participanţii la licitaţie îşi asumă, prin semnarea prezentului document faptul că, la momentul la care licitează în cadrul evenimentului, deţin banii necesari în vederea unei eventuale achiziţii în cadrul respectivului eveniment.
5.7. Participantul poate licita ori de câte ori doreşte pe toată perioada licitaţiei, însă numai până în momentul la care aceasta se declară închisă.
5.8. După anunţarea preţului iniţial (preţul de pornire) şi a pasului licitării, Licitantul aşteaptă propuneri de majorare a lui, în conformitate cu pasul licitării. Participantul care doreşte să propună un preţ majorat, ridică fişa de participant şi numeşte preţul nou.
5.9. Va fi declarat direct câştigător participantul care plasează orice ofertă egală sau mai mare cu „Preţul minim”. ,,Preţul minim” reprezintă suma minimă acceptată de vânzător şi pentru care acesta este de acord cu încheierea Contractului de vânzare cumpărare. Preţul minim va fi specificat de către Vânzător, fără însă a fi făcut public în cadrul licitaţiei.
5.10. COLOSUS SRL verifică ofertele plasate de participanţi. În acest sens, COLOSUS SRL poate valida ca fiind câştigătoare o ofertă primită şi care prezintă cel mai mare preţ, condiţionat însă de faptul ca, oferta plasată să fie cel puţin egală cu preţul minim de vânzare acceptat de către vânzător.
5.11. Prin prezentul document, Participantului i se aduce la cunoştinţă faptul că, în situaţia în care bunul la care plasează oferta nu a atins nici măcar ,,preţul minim”, acesta nu poate fi declarat câştigător decât în condiţiile în care vânzătorul acceptă preţul cu care licitaţia s-a închis acceptând astfel vânzarea, la un preţ mai scăzut decât ,,Preţul minim” stabilit.
5.12. În cazul în care câştigătorul, stabilit în condiţiile prevăzute în prezentul document, refuză să facă achiziţia respectivului bun licitat, acesta va achita Organizatorilor, penalităţi în procent de 1% din valoarea utilajului pentru care a fost declarat câştigător, şi separat de alte eventuale penalităţi calculate conform Contractului de vânzare cumpărare încheiat între Vânzător şi Participantul declarat câştigător.
5.13. În niciun caz, COLOSUS S.R.L. nu poate fi ţinut răspunzător cu privire la refuzul Participantului desemnat câştigător de a încheia Contractul de vânzare cumpărare cu Vânzătorul. Atât vânzătorul cât şi cumpărătorul îşi asumă pe proprie răspundere pierderile sau câştigurile materiale rezultate în urma lansării anunţului de vânzare şi respectiv a ofertei plasată şi declarată câştigătoare.

Locație eveniment: Bulevardul Muncii nr 36, Cluj Napoca, Cluj, Romania
Data: 12.09.2019

Ești Pasionat de Utilaje?

Joi - 12 Septembrie - Cluj-Napoca

AU MAI RĂMAS
De ce activități sunteți interesați în cadrul Zilei Pasionaților de Utilaje?

LicitațieTestare UtilajeDiscuții Piața de UtilajeConsultanță și FinanțareOferte Speciale